หน้าแรก / ข้อกำหนด/เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนด/เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว การให้บริการไทยเที่ยวไทยโก

1. คำนำ

 • 1 ยินดีต้อนรับสู่ไทยเที่ยวไทยโก ข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้ ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดย บริษัท พี.เค.ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “ไทยเที่ยวไทยโก หรือ TTTGO”, “เรา” ได้เสนอ
  (1) ระบบการจองห้องพักออนไลน์ OTAs , ระบบขายสินค้า , ระบบขาย E-Voucher และบริการ บนแพลตฟอร์ม (“แอปพลิเคชัน , เว็บไซต์”)
  (2) เว็บไซต์ รวมถึงร้านค้าผู้ประกอบการของไทยเที่ยวไทยโก (“เว็บไซต์”)
  (3) แอปพลิเคชันอื่นใด เว็บไซต์ หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเข้าถึงหรือใช้ หรือผ่านอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “บริการ”)
 • บริการได้รวมถึง บริการใดๆ ที่มีให้ผ่านซอฟท์แวร์ระบบ OTAs , ระบบขายสินค้า , ระบบขาย E-Voucher และบริการ บนแพลตฟอร์มของไทยเที่ยวไทยโกหรือบริการใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านของไทยเที่ยวไทยโกหรือเว็บไซต์ และข้อมูล หน้าที่ถูกเชื่อมโยง คุณลักษณะ ข้อความ ภาพ ภาพถ่าย กราฟฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา การโปรแกรม ซอฟท์แวร์ บริการแอพพลิเคชั่นทั้งหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการแอพพลิเคชั่นมือถือ) หรือสื่ออื่นๆ ที่เข้าถึงได้โดยหรือผ่านเรา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยน แก้ไขใดๆ และคุณลักษณะใหม่ใดๆ ที่ถูกเพิ่มเข้าไปหรือเสริมแก่บริการยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้ด้วย
 • กรุณาอ่านข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้การงานบริการนี้หรือทำการเปิดบัญชี ไทยเที่ยวไทยโก (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี”) เพื่อให้คุณรับทราบถึงสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของคุณกับ ไทยเที่ยวไทยโก
 • ด้วยการใช้บริการหรือการเปิดบัญชี คุณแสดงออกถึงการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของคุณ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา หากคุณมีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือ “ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณมีอายุถึง “อายุที่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่หรือไม่ หรือไม่เข้าใจหมวดนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังทำการสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานบัญชีหรือบริการทั้งหมด รวมไปถึงการซื้อที่กระทำโดยผู้เยาว์ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะถูกเปิดตอนนี้หรือถูกสร้างขึ้นภายหลัง และไม่ว่าผู้เยาว์จะได้รับการดูแลจากคุณในระหว่างการซื้อหรือไม่ก็ตาม ให้ถือเสมือนว่าในการใช้บริการหรือเปิดบัญชีผู้แทนโดยชอบธรรมได้ให้ความยินยอมแล้ว
 • ไทยเที่ยวไทยโกมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งแก้ผู้ใช้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกำหนดในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นนี้เป็นประจำเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การยังคงใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไข้เหล่านี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้
 • ไทยเที่ยวไทยโกสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดๆ ของบริการได้ทุกไทยเที่ยวไทยโก อาจดำเนินการเสนอบริการบางอย่างหรือคุณลักษณะในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องหรือในลักษณะเดียวกับที่รุ่นสมบูรณ์ทำงานได้ และถือว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ไทยเที่ยวไทยโกอาจจะกำหนดข้อจำกัดกับคุณลักษณะบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดชอบแต่อย่างใด
 • ไทยเที่ยวไทยโก สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงบริการ หรือให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

2. ความเป็นส่วนตัว

 • ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างมากต่อเราที่ไทยเที่ยวไทยโก เพื่อให้ปกป้องสิทธิของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราได้จัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวให้กับไทยเที่ยวไทยโก เพื่ออธิบายการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราโดยละเอียด โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าไทยเที่ยวไทยโก รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้บริการของคุณอย่างไร ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ คุณยินยอมไทยเที่ยวไทยโกรวบรวม ใช้ เปิดเผย และหรือประมวลเนื้อหาและข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

3. การอนุญาตแบบจำกัด

 • ไทยเที่ยวไทยโกให้การอนุญาตแก่คุณแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive) หรือไม่สามารถโอนได้ (Non-Transferable) หรือจำกัดสิทธิ (Limited Right) และอนุญาตให้ติดตั้งซอฟท์แวร์ และเข้าถึงและใช้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อกำหนดการให้บริการนี้ และเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น การอนุญาตนี้ไม่ให้คุณใช้เพื่อการพานิชย์หรือการใช้งานต่อยอดใดๆ ของบริการ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ องค์ประกอบย่อย ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาใดๆ) สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้อย่างเฉพาะเจาะจงจาก ไทยเที่ยวไทยโกภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้ถือว่าได้สงวนสิทธิ์โดย ไทยเที่ยวไทยโกแล้ว โดยบทความหรือกฎเกณฑ์ของบุคคลภายนอกอื่นใด หรือที่เชื่อมโยงถึงหรืออ้างถึงบริการนั้น ถึอว่าคุณได้รับอนุญาตโดยบุคคลภายนอกซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในบทความ หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งมิใช่โดย ไทยเที่ยวไทยโก
 • ท่านรับทราบและยอมรับว่าสิทธิความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะงานที่ได้รับสิทธิจากผู้อื่นใดๆ (Derivative Work) สิทธิความเป็นเจ้าของ รหัสคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ บทความ คุณลักษณะ ชื่ออักขระ เนื้อเรื่อง บทสนทนา วลีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย (Catch Phrase) ตำแหน่งที่ตั้ง ความคิด งานศิลป์ (Artwork) รูปภาพ (Graphic) แอนิเมชั่น (Animation) เสียง เพลงประกอบ การใช้เทคนิคเพื่อสร้างเสียง (Audio Visual Effect) ข้อความ การแสดงผลบนจอ (Screen Display) วิธีการดำเนินงาน สิทธิทางศีลธรรม “แอปเพล็ต” (Applets) ซึ่งรวมกันเป็นบริการ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) เป็นกรรมสิทธิ์ของ ไทยเที่ยวไทยโก ซึ่งบังคับใช้ได้ หรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งระบุไว้ในบริการนี้
 • การใช้งานหรือการเข้าถึงบริการ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมดที่คุ้มครองบริการ เว็บไซต์ และเนื้อหาภายใน คุณยินยอมที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ ถ่ายทอด จัดแสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ แก้ไข ดัดแปลง เช่า ขาย หรือสร้างงานต่อยอดของส่วนใดๆ ของบริการ และเนื้อหาภายใน นอกจากนี้ หากไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณยังไม่สามารถทำการจำลองหรือคัดลอกส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อหาบริการนี้ไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์อื่น หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น ยิ่งกว่านั้น คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการทำด้วยมือเพื่อตรวจตราหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน (ความยินยอมดังกล่าวถือว่าได้ให้ไว้กับเทคโนโลยีเสิร์ชเอนจิ้นมาตรฐานที่ถูกใช้งานโดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)
 • เรายินดีให้คุณเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของคุณมายังเว็บไซต์นี้ โดยเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงออกว่าได้รับการสนับสนุนโดยหรือมีความเชื่อมโยงกับ ไทยเที่ยวไทยโกคุณรับทราบว่า ไทยเที่ยวไทยโกอาจจะยกเลิกการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของ ไทยเที่ยวไทยโกแต่เพียงผู้เดียว

4. การปรับซอฟท์แวร์และแพทช์ (Patches)

 • เราอาจปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบริการซึ่งจะต้องติดตั้งแก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถจองที่พัก , ซื้อสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ ของเราต่อไปได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ ซึ่งเราอาจปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์อย่างเล็กน้อยและเข้าไปยังซอฟท์แวร์ที่ตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยคุณได้ให้สิทธิ์แก่ ไทยเที่ยวไทยโกดำเนินการและกระทำการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อกำหนดทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้อ้างถึง “ซอฟท์แวร์” ให้หมายความรวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

5. บัญชีและความปลอดภัย

 • หน้าที่การทำงานบางอย่างของบริการของเราต้องการการลงทะเบียนสำหรับบัญชีโดยการเลือกการระบุตัวตนผู้ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ไอดีผู้ใช้”) และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง หากคุณเลือกไอดีผู้ใช้ที่ ไทยเที่ยวไทยโกเห็นว่าเข้าข่ายลักษณะกระทำความผิดหรือไม่เหมาะสม ไทยเที่ยวไทยโกมีสิทธิที่จะระงับหรือยุติบัญชีของคุณ โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว คุณอาจจะสามารถใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆซึ่งเราได้เปิดให้เข้าถึง หรือกับที่เรามีข้อผูกมัดหรือร่วมมืออยู่ได้ ไทยเที่ยวไทยโกไม่ได้ทำการทบทวน และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หน้าที่การทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หรือการปฏิบัติของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากคุณดำเนินการเช่นว่านั้น ข้อกำหนดการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากมีความแตกต่างจากข้อกำหนดการให้บริการนี้ และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจยังบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณด้วย
 • คุณยอมรับที่จะ (ก) รักษารหัสผ่านของคุณเป็นความลับ และใช้เฉพาะไอดีผู้ใช้กับรหัสผ่านของคุณเท่านั้นเมื่อทำการลอกอิน (ข) ทำให้แน่ใจว่าคุณได้ออกจากบัญชีของคุณเมื่อจบการใช้งานในแต่ละครั้ง (ค) แจ้ง ไทยเที่ยวไทยโก เกี่ยวกับการใช้งานไอดีผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทันที และ (ง) ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณเที่ยงตรงและทันสมัย คุณเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ไอดีผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่ากิจกรรมหรือการใช้งานดังกล่าวมิได้ถูกกระทำโดยคุณ ไทยเที่ยวไทยโก จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้งานรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหมวดนี้ของคุณ
 • คุณยอมรับว่า ไทยเที่ยวไทยโก อาจจะยุติบัญชีของคุณและไอดีผู้ใช้ของคุณ และลบหรือทิ้งเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับบัญชีและไอดีผู้ใช้ของคุณออกจากบริการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ อันเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราและไม่ต้องแจ้งเตือนหรือรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม เหตุผลสำหรับการยุติดังกล่าวอาจรวม แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) การไม่เคลื่อนไหวบัญชีเป็นระยะเวลานาน (ข) การละเมิดโดยไม่เจตนาหรือเจตนาของข้อกำหนดการให้บริการนี้ (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ (ง) การฉ้อโกง การก่อกวน การหมิ่นประมาท การข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือ (จ) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลที่สาม หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ ไทยเที่ยวไทยโก การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง ก่อกวน หมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือไม่ถูกต้องอาจถูกส่งต่อให้กับผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ หากคุณมีข้อเรียกร้องใด (ภายใต้การดำเนินการแบบใดก็ตาม) ไม่ว่าจะต่อ ไทยเที่ยวไทยโก หรือไม่ว่าในทางใดที่เกี่ยวพันกับ ไทยเที่ยวไทยโก ทาง ไทยเที่ยวไทยโก อาจดำเนินการยุติบัญชีของคุณได้
 • หากบัญชีของคุณไม่เคลื่อนไหวหรือยังคงไม่เคลื่อนไหว (ซึ่งหมายถึงคุณไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ) เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน ไทยเที่ยวไทยโก มีสิทธิที่จะลบหรือปิดการทำงานบัญชีของคุณ และ Diamonds ทั้งหมด รวมถึงเงินอื่นใดๆ ในบัญชีของคุณจะถูกริบคืนทั้งหมด
 • คุณสามารถใช้บริการและ/หรือเปิดบัญชีได้ถ้าเขตอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของคุณอนุญาตให้คุณยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้เท่านั้น

6. การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

 • หากมีค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับการซื้อที่พักและ/หรือส่วนใดๆ ของบริการ คุณยอมรับที่จะชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพื่อรับ ที่พักหรือรับการเข้าถึง และ/หรือผลประโยชน์ของบริการดังกล่าว ราคาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับที่พักและบริการยังไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้องและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการชำระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าว เราอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณภายในวันครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้ การระงับหรือการยกเลิกบริการสำหรับการไม่ชำระเงินอาจส่งผลให้สูญเสียการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีและเนื้อหาภายในของคุณ
 • เพื่อชำระค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก และ/หรือสำหรับบริการอื่นๆ คุณจะถูกขอให้เลือกวิธีการชำระเงินก่อนที่คุณจะทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์ หรือเมื่อคุณทำการลงชื่อเข้าร่วมสำหรับบริการนั้น คุณสามารถเข้าถึง และเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินได้ทุกเมื่อ คุณยอมรับที่จะให้ ไทยเที่ยวไทยโก ใช้ข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งให้ไว้โดยธนาคารที่ออกข้อมูลของคุณ หรือเครือข่ายการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับที่จะคงข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอ การเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทำกับข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณจะไม่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เราส่งให้กับบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณก่อนที่เราจะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของคุณได้
 • ด้วยการให้ข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณกับ ไทยเที่ยวไทยโก คุณ:
  (1) รับรองว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินที่คุณให้ข้อมูลไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดที่คุณให้ไว้นั้นมีความถูกต้องและเที่ยงตรง
  (2) อนุญาตให้ ไทยเที่ยวไทยโก เรียกเก็บค่าใช้จ่ายคุณสำหรับบริการโดยใช้วิธีการชำระเงินที่สมัครใจของคุณ; และ
  (3) อนุญาตให้ ไทยเที่ยวไทยโก เรียกเก็บค่าใช้จ่ายคุณสำหรับคุณลักษณะที่ต้องชำระเงินของบริการที่คุณเลือกเพื่อลงชื่อเข้าร่วมหรือใช้ในระหว่างที่ข้อกำหนดการให้บริการนี้มีผลบังคับ
 • เป็นไปตามลักษณะของการซื้อ เราอาจส่งใบเรียกเก็บเงินถึงคุณ (ก) ล่วงหน้า; (ข) ณ เวลาที่ทำการซื้อ; (ค) หลังการซื้อ (และตามวันครบกำหนดที่ระบุไว้สำหรับการชำระเงิน) เราอาจเปลี่ยนแปลงราคาของ Diamonds และ/หรือบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ หากมีกำหนดเวลาและราคาตายตัวสำหรับข้อเสนอบริการของคุณ ราคานั้นจะคงมีผลบังคับสำหรับช่วงกำหนดเวลานั้น
 • เมื่อซื้อที่พัก และหรือบริการอื่นๆ ของคุณจะใช้ได้อย่างไม่มีกำหนดเวลาจนกว่าบัญชีของคุณจะสิ้นสุดด้วยเหตุผลใดๆ หรือหากเราไม่สามารถให้บริการบัญชีของคุณได้อย่างถูกกฎหมายอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น หากคุณยกเลิกการให้ความยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ) หากบัญชีของคุณไม่เคลื่อนไหวหรือคงการไม่เคลื่อนไหว (ซึ่งหมายถึงคุณไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ) เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน ไทยเที่ยวไทยโก มีสิทธิที่จะลบหรือปิดการทำงานบัญชีของคุณ และที่พักและเงินใดๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกริบคืนทั้งหมด
 • เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือโดยข้อตกลงของข้อเสนอบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ คุณอาจยกเลิกบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ แต่การชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมด และเงินอื่นใดที่ถูกซื้อทั้งหมดไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ และไม่สามารถโอนไปยังบริการอื่นใดของ ไทยเที่ยวไทยโก ได้อีก

7. การตอบรับการเข้าเป็นสมาชิก

 • เราอาจเสนอแผนการเข้าเป็นสมาชิกของเรา (“การเข้าเป็นสมาชิก”) การเข้าเป็นสมาชิกอาจเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่นใดที่ต่อเนื่องกันตามที่กำหนดโดยเราและแจ้งในไทยเที่ยวไทยโกของเรา (“ระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิก”)
 • การเข้าเป็นสมาชิกอาจซื้อโดยชำระค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในไทยเที่ยวไทยโกของเรา (“ค่าบริการการเข้าเป็นสมาชิก”) และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อ ข้างต้น และเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งได้เผยแพร่ภายในไทยเที่ยวไทยโกของเรา
 • การเข้าเป็นสมาชิกจะขยายระยะเวลาอัตโนมัติในระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกในอนาคต และท่านจะต้องเสียค่าบริการในการเข้าเป็นสมาชิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าเป็นสมาชิกจนกว่าท่านจะยกเลิก ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แจ้งท่านล่วงหน้าถึงการขยายระยะเวลาดังกล่าว ท่านมีหน้าที่ในการจัดการการเข้าเป็นสมาชิกด้วยตัวท่านเอง
 • ท่านอาจยกเลิกการเข้าเป็นสมาชิกของท่านได้ทุกขณะผ่านทาง Google Pay หรือ App Store (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากยกเลิกการเข้าเป็นสมาชิกแล้วนั้น การเข้าเป็นสมาชิกของท่านจะไม่ขยายระยะเวลาต่อไปอีกและจะสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายของระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีที่ค่าบริการการเข้าเป็นสมาชิกของท่านหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของค่าบริการดังกล่าวได้ถูกขอคืนเงิน
  5 เราอาจยินยอมให้ท่านเข้าเป็นสมาชิกมากกว่าหนึ่งสมาชิกในคราวหนึ่ง การเข้าเป็นสมาชิกมีให้อย่างจำกัด หากจำนวนการเข้าเป็นสมาชิกครบแล้ว การเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าวอาจไม่ทำการซื้อได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเข้าเป็นสมาชิกของเราได้ทุกกรณี

8. การสละสิทธิ

 • การให้บริการเป็นไป “ตามสภาพจริง” และไม่มีการรับประกัน ข้อเรียกร้อง หรือการรับรองใดๆจาก ไทยเที่ยวไทยโก ไม่ว่าเป็นการแสดงออกชัดเจน โดยนัย หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพ การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการขายในตลาด หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดๆ หรือไม่มีการรับประกันเกิดขึ้นจากการเจรจาทางธุรกิจ การทำตามข้อสัญญา หรือการทำการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า ไทยเที่ยวไทยโก ไม่รับประกันว่าบริการ หรือหน้าที่การทำงานของเรื่องดังกล่าวจะพร้อมใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ ไม่ถูกขัดจังหวะ ตรงเวลา ปลอดภัย เที่ยงตรง สมบูรณ์ หรือไร้ข้อผิดพลาดซึ่งหากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นนั้น จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือบริการนี้และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานจะปราศจากไวรัส นาฬิกา ตัวจับเวลา ตัวนับ เวิร์ม ตัวล็อคซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ส่งข้อมูลลับ โทรจัน การเบี่ยงเส้นทาง ประตูกล ระเบิดเวลา หรือโค้ด คำสั่ง โปรแกรม หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ
 • คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือประสิทธิภาพของบริการเป็นความเสี่ยงของคุณเต็มที่ตามระดับสูงสุดที่กำหนดโดยกฎหมาย
 • เขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตการปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดที่กล่าวไปก่อนหน้าอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

9. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

 • ไม่มีกรณีใดๆ ที่ ไทยเที่ยวไทยโก จะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะในสัญญา การรับประกัน การละเมิดสิทธิ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าจะทางการปฏิบัติ จากการอยู่เฉย หรือการกล่าวหา) ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หรือความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือทฤษฎีอื่นๆ) หรือการกระทำอื่นๆ ทางกฎหมาย ในความเที่ยงธรรม โดยกฎหมายหรืออื่นๆ สำหรับความเสียหายจากการใช้งาน ผลกำไร รายรับ ค่าความนิยม หรือการประหยัดที่คาดไว้ หรือค่าเสียหายทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ พิเศษ หรือที่เป็นผลกระทบต่อเนื่อง (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักของบริการ ความขัดข้องของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่เกิดจากหรือในความเชื่อมโยงกับการใช้หรือการไร้ความสามารถในการใช้บริการนี้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น ค่าเสียหายใดๆที่ เป็นผลจากสิ่งที่กล่าวมา แม้ว่า ไทยเที่ยวไทยโก จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว
 • สิทธิเพียงประการเดียวของคุณที่มีต่อปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ กับบริการ คือการยุติบัญชีของคุณและหยุดใช้บริการ
 • โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดก่อนหน้า หากศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาว่า ไทยเที่ยวไทยโก จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (รวมไปถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ ความรับผิดดังกล่าวจะถูกจำกัดอยู่ที่น้อยกว่า SG $100 (หนึ่งร้อยดอลล่าร์สิงคโปร์)
 • ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการให้บริการนี้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ ไทยเที่ยวไทยโก สำหรับการฉ้อโกงหรือสำหรับความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจำกัดหรือยกเว้นได้อย่างถูกกฎหมาย

10. ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 • ลิงค์ใดๆ ที่มีทั่วทั้งเว็บไซต์จะพาคุณออกจากบริการ ลิงค์เหล่านี้ถูกใส่ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆที่เชื่อมโยงไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ ไทยเที่ยวไทยโก ไม่ว่าในลักษณะใด และด้วยประการนี้ คุณจึงเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณเอง ดังนั้น ไทยเที่ยวไทยโก จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดๆ สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงหรือลิงค์ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ต่อเว็บไซต์ดังกล่าว ไทยเที่ยวไทยโก ใส่ลิงค์เหล่านี้ไว้เพียงเพื่อความสะดวก และการใส่ลิงค์ใดๆ มิได้เป็นการสื่อหรือแสดงออกถึงความเกี่ยวพัน การสนับสนุน หรือการเป็นผู้สนับสนุนโดย ไทยเที่ยวไทยโก ต่อเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงใดๆ และ/หรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้น

11. การมีส่วนร่วมในบริการของคุณ

 • ด้วยการส่งเนื้อหาเพื่อการรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริการ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการให้การอนุญาตด้านล่างแก่ ไทยเที่ยวไทยโก คุณรับทราบและยอมรับด้วยว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสิ่งที่คุณโพสต์หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงได้ในหรือผ่านทางบริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดสิทธิ ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเข้าร่วม ในที่นี้ คุณได้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ มีผลทั่วโลก ไม่เป็นผูกขาด ปลอดค่าสิทธิ สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้และโอนได้ให้กับ ไทยเที่ยวไทยโก และผู้สืบสิทธิเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ ถ่ายทอด ดัดแปลง ปรับแปลง สร้างงานต่อยอด จัดแสดงต่อสาธารณะ และแสดงต่อสาธารณะเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมดังกล่าวใน ผ่านทางหรือในความเชื่อมโยงกับบริการในสื่อรูปแบบใดๆ และผ่านสื่อช่องทางใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อการส่งเสริมการขายและการจัดสรรส่วนของบริการ (และงานต่อยอดต่างๆ) ใหม่ คุณเข้าใจว่างานของคุณอาจถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายที่หลากหลายและถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับแปลงให้ตรงกับความต้องการเชิงเทคนิค
 • สื่อ ข้อมูลหรือแนวคิดใดๆ ที่คุณโพสต์ในหรือผ่านทางบริการ หรือส่งให้กับ ไทยเที่ยวไทยโก ไม่ว่าด้วยวิธีใด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การส่งเรื่อง”) ไม่ถือว่าเป็นความลับโดย ไทยเที่ยวไทยโก และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย ไทยเที่ยวไทยโก หรือบริษัทในกลุ่มโดยไม่มีการตอบแทนหรือความรับผิดชอบต่อคุณไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพัฒนา การผลิตและการทำตลาดผลิตภัณฑ์ อนึ่ง ในการส่งเรื่องให้ ไทยเที่ยวไทยโก คุณรับทราบและยอมรับว่า ไทยเที่ยวไทยโก และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจด้วยตนเองในการพัฒนาซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น ส่วนต่อประสาน ผลิตภัณฑ์และการดัดแปลงและการปรับปรุงสิ่งที่กล่าวมาซึ่งอาจเหมือนหรือคล้ายคลึงในส่วนของหน้าที่การทำงาน โค้ดหรือคุณสมบัติอื่นๆ กับแนวคิดที่อยู่ในการส่งเรื่องของคุณ ดังนั้น ในที่นี้ คุณได้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ มีผลทั่วโลก ไม่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ปลอดค่าสิทธิ สามารถให้อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้และสามารถโอนได้ให้กับ ไทยเที่ยวไทยโก และผู้สืบสิทธิเพื่อพัฒนารายการที่ถูกระบุไว้ด้านบน และเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ ถ่ายทอด ดัดแปลง ปรับแปลง สร้างงานต่อยอด จัดแสดงต่อสาธารณะ และแสดงต่อสาธารณะการส่งเรื่องใดๆ ใน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวกับบริการในสื่อรูปแบบใดๆ และผ่านสื่อช่องทางใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อการส่งเสริมการขายและการจัดสรรส่วนของบริการ (และงานต่อยอดต่างๆ) ใหม่ การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้รับจากคุณนี้จะยังคงอยู่ตราบเท่าที่ ไทยเที่ยวไทยโก ยังตั้งใจจะใช้การส่งเรื่องของคุณ ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับกับข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรายกเว้นในขอบเขตที่คุณทำให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเข้าถึงได้โดยสาธารณะในหรือผ่านทางบริการ

12. การมีส่วนร่วมในบริการของบุคคลที่สามและลิงค์ภายนอก

 • ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคนที่ส่งข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟท์แวร์และเนื้อหาอื่นเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เนื้อหาใดๆ ของพวกเขา ดังได้กล่าวไปแล้ว ไทยเที่ยวไทยโก จะไม่รับผิดชอบ และไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อการตรวจตราหรือตรวจสอบสำหรับความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เนื้อหาใดๆ อย่างสม่ำเสมอ คุณจะไม่ถือว่า ไทยเที่ยวไทยโก เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำหรือการไม่กระทำใดๆ ของผู้ใช้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิ่งที่พวกเขาโพสต์หรือทำการอื่นๆ ให้มีเข้าถึงได้ผ่านบริการ
 • นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อความและวิดีโอฟีดของบุคคลที่สาม (และพ็อดคาสท์) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ฟีดของบุคคลที่สาม”) ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอ หรือลิงค์เพื่อดาวน์โหลดซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลที่สามอาจทำให้มีการเข้าถึงวิดีโอฟีดของบุคคลที่สาม และซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น ในเว็บไซต์ของพวกเขา ลิงค์ของบุคคลที่สาม ฟีดของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมโดย ไทยเที่ยวไทยโก ในทางตรงกันข้าม ทั้งหมดถูกดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามดังกล่าว และอาจได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไทยเที่ยวไทยโก ไม่ได้ทำการทบทวน และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หน้าที่การทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ ด้วยการใช้บริการ คุณยอมรับว่า ไทยเที่ยวไทยโก ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดเนื่องจากการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานของคุณซึ่งฟีด เว็บไซต์หรือวิดเจ็ตของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับด้วยว่า ไทยเที่ยวไทยโก อาจปิดการใช้งานของคุณ หรือลบลิงค์ของบุคคลที่สาม ฟีดของบุคคลที่สาม หรือแอพพลิเคชั่นในบริการ ในขอบเขตที่มีการละเมิดข้อกำหนดการให้บริการนี้

13. การละเมิดข้อกำหนดการให้บริการของเรา

 • 1 หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บริการของเรากำลังละเมิดข้อกำหนดการให้บริการนี้ ติดต่อเรา ที่

customer.service@pkdigitalconnect.com

14. การยื่นข้อเรียกร้องต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

 • หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณ (ดังที่ถูกรวมไว้ในบริการ) ได้ถูกคัดลอก นำไปแสดง หรือจำหน่ายจ่ายแจกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของเรา
 • การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ร้องเรียนจะต้องเป็นการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง และจะต้องรวมรายการต่อไปนี้ทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์:
  (1) การลงลายมือชื่อแบบกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด;
  (2) คำอธิบายรายละเอียดของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวและการระบุยืนยันตัวตนของเนื้อหาในผลงานดังกล่าวที่อ้างว่าถูกละเมิด;
  (3) คำอธิบายรายละเอียดของชื่อของผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์และที่อยู่ในบริการของผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์;
  (4) ข้อมูลที่เพียงพอให้ ไทยเที่ยวไทยโก ติดต่อคุณ เช่น ที่อยู่ทางกายภาพ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ;
  (5) คำชี้แจงจากคุณว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานเนื้อหาที่ถูกระบุในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย;
  (6) คำชี้แจงจากคุณว่าข้อมูลในการแจ้งมีความเที่ยงตรงและ ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่าคุณได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
  ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ ไทยเที่ยวไทยโก สามารถติดต่อได้โดยอีเมล : service@pkdigitalconnect.com
  ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์จะทำการตอบเฉพาะข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ร้องเรียน

15. การรับรองและการรับประกันของคุณ

 • คุณรับรองและรับประกันว่า:
  (1) คุณบรรลุนิติภาวะแล้ว (และในกรณีของผู้เยาว์ ความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฏหมาย) สิทธิและความสามารถในการเข้าผูกพันข้อกำหนดการให้บริการนี้และในการปฏิบัติตามข้อตกลง;
  (2) คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นและโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดการให้บริการนี้และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำ นโยบายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง; และ
  (3) คุณจะใช้บริการเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่การใช้นั้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น

16. ค่าสินไหมทดแทน

 • คุณตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชย ปกป้องและทำให้ปราศจากซึ่งความรับผิดแก่ ไทยเที่ยวไทยโก และผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ร่วมทำแบรนด์หรือหุ้นส่วนอื่นๆ และพนักงาน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายได้รับค่าชดเชย”) ด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง จากและต่อข้อเรียกร้อง การกระทำ การพิจารณาคดีและการฟ้องร้องทั้งหมด และความรับผิดชอบ ความเสียหาย การชำระหนี้ เบี้ยปรับ ค่าปรับ ราคาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทังหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาท) ที่ได้รับจากฝ่ายได้รับค่าชดเชยซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การอำนวยความสะดวก การดำเนินการ การจัดการและ/หรือการบริหารจัดการบริการโดยหรือในนามของ ไทยเที่ยวไทยโก (ข) การละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงใดๆของข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือนโยบายหรือคำแนะนำที่ถูกอ้างอิงไว้ในที่นี้ของคุณ (ค) การใช้หรือการใช้บริการในทางที่ผิดของคุณ หรือ (ง) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามของคุณ

17. การแยกออกจากกันได้

 • หากข้อกำหนดใดของข้อกำหนดการให้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย โมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจการบังคับทางกฎหมายใด เช่นนั้นให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือในเขตอำนาจการบังคับทางกฎหมายดังกล่าว หรือต่อความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่กล่าวถึงภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจการบังคับทางกฎหมายอื่น

18. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • ข้อกำหนดการให้บริการนี้จะถูกบังคับโดยและถูกตีความโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดกัน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods) และพระราชบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Uniform Computer Information Transaction Act) ถูกปฏิเสธไม่มีผลบังคับใช้อย่างชัดเจนภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ ข้อพิพาท ข้อโต้เถียง ข้อเรียกร้องหรือความแตกต่างไม่ว่าในรูปแบบใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการให้บริการนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ ไทยเที่ยวไทยโก หรือฝ่ายได้รับค่าชดเชยใดภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้จะต้องถูกอ้างอิงถึงและตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจแห่งข้อตกลงแห่งสัญญานี้

19. ข้อกำหนดทั่วไป

 • ไทยเที่ยวไทยโก สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่มิได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนที่นี้
 • ไทยเที่ยวไทยโก อาจแก้ไขข้อกำหนดการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยการประกาศข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ การใช้บริการต่อไปของคุณหลังการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ถูกประกาศแล้วจะเป็นการแสดงการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวของคุณ
 • คุณไม่อาจโอน ให้ช่วงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ที่ถูกให้แก่คุณข้อกำหนดฉบับนี้ หรือทำสัญญาช่วงภาระผูกพันใดๆ ของคุณได้
 • ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่เป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วน การร่วมลงทุนหรือความสัมพันธ์แบบตัวการและตัวแทนระหว่างคุณกับ ไทยเที่ยวไทยโก หรืออนุญาตให้คุณก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดชอบใดๆในนามของ ไทยเที่ยวไทยโก
 • การละเว้นการดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ของ ไทยเที่ยวไทยโก ในเวลาใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในภายหลังที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเดียวกันนั้นไม่ว่าในทางใด เว้นแต่ได้มีการสละสิทธิ์ดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ข้อกำหนดการให้บริการนี้มีไว้เพียงเพื่อผลประโยชน์ของคุณและของเราเท่านั้น และมิได้มีไว้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่สำหรับบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของ ไทยเที่ยวไทยโก (และผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนแต่ละคนของ ไทยเที่ยวไทยโก และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของ ไทยเที่ยวไทยโก)
 • ข้อกำหนดต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้ และข้อตกลงและนโยบายใดๆ ที่ถูกรวมหรือถูกอ้างอิงถึงในข้อกำหนดการให้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการ และเข้าแทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังตกลงมิให้พิจารณาบรรดาข้อกำหนดที่ต้องตีความโดยปริยายตามข้อเท็จจริงให้มีผลบังคังใช้ ในการตกลงเข้าทำสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่อาศัยคำชี้แจง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญาหรือความเชื่อมั่นของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการให้บริการนี้ แต่ละฝ่ายสละข้อเรียกร้อง สิทธิและการเยียวยาทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่สำหรับในหมวดนี้ซึ่งอาจมีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า ข้อกำหนดการให้บริการนี้ไม่สามารถถูกโต้แย้ง ถูกตีความหรือเพิ่มเติมได้โดยข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ข้อตกลงปากเปล่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันใดๆ หรือข้อตกลงเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ
 • คุณตกลงที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติภายในราชอาณาจักรไทยตลอดทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้
 • หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในข้อกำหนดการให้บริการนี้ โปรดติดต่อเราที่: service@pkdigitalconnect.com