หน้าแรก / ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

 1. ข้อกำหนดการใช้งาน
  • การอนุญาตเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกบอกเลิก การอนุญาตจะสิ้นสุดลงตามที่ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้ หรือหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไทยเที่ยวไทยโก มิต้องทำการบอกกล่าวเพื่อให้การบอกเลิกดังกล่าวมีผลบังคับใช้
  • คุณยอมรับที่จะไม่ดำเนินการตามความต่อไปนี้
 • อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ไม่ถูกต้อง ก่อความรำคาญ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก สร้างความเสียใจ หลอกลวง หมิ่นประมาท หยาบคาย น่ารังเกียจ ใส่ร้าย รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น มุ่งร้าย หรือเหยียดผิว เหยียด ชาติพันธุ์ หรือที่ไม่น่าพอใจอื่นๆหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  (2) ใช้บริการเพื่อทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใด;
  (3) ใช้บริการเพื่อสวมรอยบุคคลหรือตัวตน หรือแสดงออกอย่างผิดๆ ว่าคุณเกี่ยวพันกับบุคคลหรือตัวตน;
  (4) การปลอมแปลงหัวเรื่องหรือกระทำการอื่นซึ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ระบุตัวตนเพื่อปลอมแปลงที่มาของเนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดผ่านบริการ;
  (5) ลบการแจ้งเตือนเรื่องกรรมสิทธิ์ออกจากบริการ;
  (6) ก่อให้เกิด อนุญาต หรือให้อำนาจในการดัดแปลง การสร้างสรรค์งานต่อยอด หรือการแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบจาก ไทยเที่ยวไทยโก
  (7) ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม หรือในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในที่นี้;
  (8) ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกงหรือกระทำผิดและละเมิดต่อกฎหมายอื่นใด
  (9) พยายามที่จะแปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือแฮ็คบริการ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ) หรือเพื่อล้มหรือเอาชนะเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการด้านความปลอดภัยที่ถูกวางไว้โดย ไทยเที่ยวไทยโกในด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือข้อมูลที่ถูกถ่ายทอด ประมวลผล หรือเก็บไว้โดย ไทยเที่ยวไทยโก
  (10) เก็บหรือรวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับหรือในเรื่องเกี่ยวกับผู้ถือบัญชีคนอื่นๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนตัวใดๆ;
  (11) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิในการทำให้เข้าถึงได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์แบบสัญญาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับที่รู้หรือถูกเปิดเผยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แบบการจ้างงาน หรือภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล);
  (12) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลใดๆ;
  (13) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงการโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจพีระมิด” ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการเชิญชวนในรูปแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ;
  (14) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงสื่อที่มีไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทรกแซง ควบคุม ขัดจังหวะ ทำลายหรือจำกัดหน้าที่การทำงานหรือบูรณภาพของซอฟท์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือโทรคมนาคม ในทางตรงหรือทางอ้อม;
  (15) ทำให้การสนทนาตามปกติยุ่งเหยิง ทำให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วเกินกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ตอบได้ หรือกระทำการอื่นๆ ในลักษณะที่ส่งผลทางลบกับความสามารถของผู้ใช้คนอื่นที่จะมีส่วนร่วมในการโต้ตอบตามเวลาจริง;
  (16) แทรกแซง ควบคุมหรือสร้างความยุ่งเหยิงให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือการใช้หรือความเพลิดเพลินจากบริการของผู้ใช้ หรือฝ่าฝืนความต้องการ กระบวนการ นโยบายหรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ;
  (17) ลงมือกระทำหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการทำงาน สร้างภาระที่มากเกินไป หรือทำให้เกิดข้อบกพร่องในบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ในทางตรงหรือทางอ้อม;
  (18) ใช้บริการเพื่อละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำ นโยบายหรือข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศ หรือระดับสากล รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายหรือข้อบังคับ (ไม่ว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย ในทางตรงหรือทางอ้อม;
  (19) ใช้บริการเพื่อจัดเตรียมสื่อการสนับสนุนหรือทรัพยากร (หรือเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ตำแหน่ง แหล่งที่มาหรือความเป็นเจ้าของสื่อการสนับสนุนหรือทรัพยากร) ให้แก่องค์กรใดๆ ที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติตามมาตรา 219 แห่ง พรบ.ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ;
  (20) ใช้บริการเพื่อละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือเพื่อ “แอพติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น; และ/หรือ

  • ใช้บริการเพื่อรวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นในลักษณะที่เกี่ยวโยงกับการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ถูกห้ามซึ่งถูกกำหนดไว้ด้านบนคุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าจะโพสต์ไว้เป็นสาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวซึ่งหมายความว่าคุณ อันมิใช่ ไทยเที่ยวไทยโกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงได้ผ่านบริการ ไทยเที่ยวไทยโกไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่ถูกโพสต์ผ่านบริการ และดังนั้น จึงไม่รับประกันความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าด้วยการใช้บริการ คุณอาจต้องพบกับเนื้อหาที่คุณอาจมองว่าน่ารังเกียจ ไม่เหมาะสมหรือไม่น่าพอใจ ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ไทยเที่ยวไทยโกไม่ว่าในทางใดจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผิดพลาดหรือการละเลยของเนื้อหา หรือความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลจากการใช้หรือการเชื่อถือเนื้อหาที่ถูกโพสต์ ส่งอีเมล ถูกถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงได้ในบริการ
 • คุณรับทราบว่า ไทยเที่ยวไทยโกอาจจะหรืออาจจะไม่ทำการคัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่ ไทยเที่ยวไทยโกและผู้ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) โดยดุลยพินิจของ ไทยเที่ยวไทยโกแต่เพียงผู้เดียวที่จะคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาที่เข้าถึงได้ในบริการทุกกรณี โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปข้างต้น ไทยเที่ยวไทยโกและผู้ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิในการลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดการให้บริการนี้ หากเราได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น หากเราได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายให้ทำการลบ หรือหากเนื้อหาดังกล่าวไม่น่าพอใจ นอกจากนี้ เราอาจปิดกั้นการการสื่อสาร (รวมไปถึงแต่จำกัดเฉพาะ การปรับปรุงสถานะ การโพสต์ ข้อความและ/หรือข้อความแชท) เข้าสู่หรือออกจากบริการในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามของเราปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเรา หรือบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อกำหนดการให้บริการนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการใช้เนื้อหาใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น การเชื่อถือความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว ในการนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่สามารถไว้วางใจเนื้อหาใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดย ไทยเที่ยวไทยโกหรือถูกส่งมอบให้ ไทยเที่ยวไทยโกรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลในฟอร์มของ ไทยเที่ยวไทยโกและในทุกๆ ส่วนของบริการ
 • คุณรับทราบ ยินยอมและยอมรับว่า ไทยเที่ยวไทยโกอาจเข้าถึง เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของคุณหากถูกกำหนดให้ทำโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือผู้มีอำนาจของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลที่มีอำนาจเหนือ ไทยเที่ยวไทยโกหรือในการแสดงเจตนาดีว่าการเข้าถึง การเก็บรักษาหรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างเหมาะสมที่จะ: (ก) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย; (ข) บังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการนี้; (ค) ตอบข้อเรียกร้องว่ามีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม; (ง) ตอบคำร้องลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ; หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนตัวของ ไทยเที่ยวไทยโกผู้ใช้และ/หรือสาธารณะ

ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2565