โครงการ Webinar สัมมนาออนไลน์ 5 First S-Curve ผู้ประกอบการแสดงสินค้า...อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับความปกติใหม่

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ต่อนโยบายของภาครัฐและการตั้งรับของภาคเอกชน รวมถึงในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย อาทิ สถานบริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาล ธุรกิจบริการ Well-Being ผู้ประกอบการธุรกิจบริการค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชน ในการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต ผ่านการจัดสัมมนาออนไลน์รูปแบบใหม่ (Webinar) ในหัวข้อ ผู้ประกอบการแสดงสินค้า...อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับความปกติใหม่ (New Norm) อีกทั้งยังเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในภาพรวม ผ่านการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้พร้อมกัน