Social Media

Social Media คืออะไร? PKDC ขออธิบายง่ายๆ คำว่า Social ในที่นี้หมายถึง สังคมออนไลน์ ส่วน Media ก็คือเนื้อหา เรื่องราว และบทความ ดังนั้น Social Media รวมๆ กันแล้วจึงหมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่า ด้วยบล็อคบทความ คอนเทรนด์เนื้อหาข่าว หรือการแชร์รูปภาพ วิดีโอ ที่เป็นเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้เขียนหรือผลิตขึ้นเอง แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทาง Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Line ซึ่ง Social Media จะเขียนหรือทำได้ผ่านทาง Internet และ Smart Phone เท่านั้น
ปัจจุบัน PKDC ประชาสัมพันธ์ Social Media ต่างๆ ผ่าน Social Network หลายอย่าง ได้แก่
4. Instagram – pkdigitalc
สมาชิกสามารถติดตาม Social Media บทความเรื่องราวสาระดีๆ รวมถึงผลงานประสบการณ์ทำงานของ PKDC ได้ตาม Social Network ข้างต้น